Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia (3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)


Specjalności:

•    biologia z analityką

•    biologia – waloryzacja przyrodnicza

•    biologia eksperymentalna z biotechnologią

•    biologia z kulturą fizyczną

 

Studia II stopnia (2-letnie, uzyskany tytuł: magister)


Specjalności:

•    biologia z analityką

•    biologia środowiska z ekoturystyką

•    biologia eksperymentalna z biotechnologią

•    biologia – zarządzanie środowiskiem

 

OPIS SPECJALNOŚCI

 

Biologia z analityką – przygotowuje absolwentów do pracy z materiałem biologicznym w analitycznych i diagnostycznych laboratoriach: medycznych, weterynaryjnych, środowi­skowych, przemysłowych oraz w laboratoriach wykonujących analizy żywności, kosmetyków, farmaceutyków i analizy kryminalistyczne. Treści programowe to m.in.: hematologia, ana­lityka biochemiczna, toksykologia, diagnostyka mikrobiolo­giczna, metody badawcze w biologii molekularnej, techniki badawczo-pomiarowe w ochronie środowiska.

 

Biologia – waloryzacja przyrodnicza – przygotowuje absolwentów do przeprowadzania ocen jakości środowiska przyrodniczego (waloryzacji środowiska przyrodniczego), istotnej przy opracowywaniu strategii i planów ochrony, raportów i prognoz odziaływania inwestycji na środowisko, ekspertyz przyrodniczych i rolnośrodowiskowych. Specjalność przygotowuje do pracy w różnych instytucjach państwowych i samorządowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  Treści programowe to m.in.: bioróżnorodność, bioindykacyjne metody ochrony środowiska, siedliska przyrodnicze, ocena oddziaływania na środowisko, prawo i procedury w ochronie przyrody i środowiska.

 

Biologia eksperymentalna z biotechnologią - ukierunkowana jest na przygotowanie absolwentów do pracy w przemyśle biotechnologicznym, w laboratoriach analitycznych i  diagnostycznych. Zajęcia prowadzone na tej specjalności uczą wykonywania prac z użyciem materiału biolo­gicznego i obsługi aparatury analitycznej oraz przygotowują do prowadzenia badań terenowych w zakresie oceny jakości środowiska. Treści programowe to m.in.: zastosowanie kultur in vitro w biotechnologii, mikrobiologia przemysłowa, diagnostyka mikrobiologiczna i biochemiczna, mikroorganizmy w biotech­nologii, techniki molekularne w biologii eksperymentalnej, biotechnologia substancji biologicznie aktywnych, podstawy farmakognozji, zastosowanie biologii w medycynie, terenowe eksperymenty biologiczne.

 

Biologia środowiska z ekoturystyką – przygotowuje do podjęcia pracy w analitycznych i diagnostycznych laboratoriach środowiskowych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody (parki narodowe i krajobrazowe, regionalne dyrekcje ochrony środowiska), a tak­że w jednostkach samorządowych różnych szczebli. Treści programowe to m.in.: kształtowanie krajobrazu i planowanie przestrzenne, turystyka przyrodnicza, bioindykacyjne metody oceny środowiska, prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.

 

Biologia - zarządzanie środowiskiem – przygotowu­je absolwentów w zakresie biologicznych podstaw funkcjono­wania środowiska oraz administrowania i zarządzania nim. Umożliwia podjęcie pracy w jednostkach administracji  rządowej i samorządowej zajmu­jących się środowiskiem przyrodniczym oraz w różnych zakładach pra­cy, w charakterze specjalistów ochrony środowiska. Treści programowe to m.in.: polityka i prawo ochrony środowiska, techniki ochrony środowiska, ocena oddziaływań na środowi­sko, postępowanie administracyjne w ochronie środowiska, przyrodnicze podstawy programu NATURA 2000.