INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 • Przyczyny błędów w analizie śladowej.
 • Metody analityczne wykorzystywane w ocenie próbek środowiskowych.
 • Dlaczego w próbkach żywności/ wody normowane są azotany?
 • Białko jako składnik żywności – co decyduje o jego jakości (wymienić główne aminokwasy egzogenne). Metody analizy sumarycznej zawartości białek. Metody analizy jakości białek.
 • Produkty spożywcze bogate w sacharydy proste i złożone (przykłady). Rola sacharydów w organizmie człowieka.
 • Lipidy roślinne i zwierzęce: przykłady i metody analiz. Kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone.
 • Analiza składu kwasów tłuszczowych przy pomocy chromatografii gazowej – główne etapy
 • Przykłady współczesnych metod analiz składników mineralnych w produktach spożywczych.
 • Różne typy interakcji miedzy organizmami w przyrodzie.
 • Dynamika liczebności populacji.
 • Zagrożenia dla środowiska na obszarach wiejskich.
 • Negatywne i pozytywne oddziaływanie roślin na otoczenie (omówić na wybranym przykładzie)
 • Substancje występujące w roślinach w tym substancje czynne roślin (omówić na wybranym przykładzie).
 • Charakterystyka i cechy zjadliwości Staphylococcus aureus
 • Przedstaw chorobotwórcze grupy pałeczek Escherichia coli
 • Charakterystyka pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae
 • Przedstaw chorobotwórcze dla człowieka gatunki z rodzaju Yersinia
 • Charakterystyka i chorobotwórczość pałeczek z rodzaju Pseudomonas
 • Podział mutacji ze względu na zasięg.
 • Dziedziczenie grup krwi.
 • Typy dziedziczenia: bezpośredni i pośredni.
 • Mapowanie genów.
 • Budowa chromsomu metafazowego.
 • Podziały komórkowe: mitoza, mejoza.
 • Choroby genetycznie determinowane.
 • Typy dziedziczenia u człowieka.
 • Determinacja płci u człowieka.
 • Współdziałanie genów w kształtowaniu fenotypu.
 • Podaj przykłady podstawowych i wtórnych składników chemicznych roślin. 
 • Co to są surowce farmakognostyczne, podaj przykłady? 
 • Podaj przykłady roślin stosowanych w terapii i kosmetyce o właściwościach: antyoksydacyjnych, przeciwzapalnych, przeciwdrobnoustrojowych. 
 • Wymień postacie leków roślinnych.
 • Udział bakterii  i grzybów w wywoływaniu chorób u ludzi i zwierząt .
 • Wykorzystanie drobnoustrojów w procesach biotechnologicznych .
 • Fenotypowe i genotypowe metody identyfikacji  i różnicowania drobnoustrojów.
 • Odporność nieswoista i swoista.
 • Antygeny i immunogenność.
 • Struktura i funkcje immunoglobulin.
 • Genetyka transplantacyjna a immunologia.
 • Budowa i funkcje limfocytów T i B.
 • Czynniki wpływające na różnorodność gatunkową zespołu.
 • Przyczyny i formy degradacji gleb.
 • Zasady oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
 • Naturalne i antropogeniczne zakłócenia sukcesji w środowiskach wodnych.
 • Struktura i działanie układu nerwowego.
 • Omów przystosowania pasożytów do pasożytnictwa w zakresie budowy, rozrodu i zachowań oraz skutki pasożytnictwa dla żywiciela.
 • Wykaż powiązania między roślinami i zwierzętami.
 • Rośliny nago- i okrytozalążkowe.
 • Sposoby rozmnażania się roślin i zwierząt.
 • Komórka roślinna i zwierzęca – podobieństwa i różnice.