INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Tematy prac magisterskich, wynikające z indywidualnych zainteresowań, mogą zaproponować studenci, o ile mieszczą się w zakresie kompetencji pracowników jednostki.

 

Biochemia i Biologia Molekularna:

 • Biochemiczne interakcje środowiskowe.
 • Znaczenie nagromadzania i metabolizmu związków azotowych (aminokwasy, aminy) w biochemicznych interakcjach środowiskowych.
 • Udział substancji powierzchniowych roślin w biochemicznych interakcjach środowiskowych.
 • Molekularne podłoże interakcji środowiskowych.
 • Regulacja ekspresji genów w roślinach modelowych w warunkach stresu biotycznego i allelochemicznego.
 • Biochemiczne podstawy allelopatii.
 • Aktywność biologiczna związków naturalnych pochodzenia roślinnego.

 

Fizjologia Roślin i Genetyka:

 • Aspekty genetyczne układów grupowych krwi AB0 i Rh.
 • Genetyczna analiza rodowodów grup krwi w układzie AB0.
 • Genetyczne uwarunkowanie chorób nowotworowych człowieka.
 • Wpływ hormonów  roślinnych na wzrost i rozwój ziemniaka w kulturach in vitro
 • Wpływ związków humusowych i innych składników w pożywce na zawartość barwników fotosyntetycznych, związków fenolowych i kwasów tłuszczowych w roślinach rosnących w warunkach in vitro
 • Wpływ metali ciężkich na wzrost, zawartość barwników fotosyntetycznych i poziom flawonoidów w siewkach gryki zwyczajnej
 • Wpływ natężenia światła UV i zawartości ozonu w atmosferze na wzrost i poziom flawonoidów w kukurydzy i innych roślinach
 • Wpływ stresu osmotycznego na wzrost i zawartość niektórych biomolekuł w wybranych roślin 

 

Zoologia:

 • Ekologia i faunistyka pająków
 • Ekologia i behawior ptaków
 • Ekologia lasów pierwotnych (Puszcza Białowieska)

Botanika:

 • Szata roślinna Polski środkowowschodniej (flora i zbiorowiska roślinne). Teren badań może znajdować się blisko miejsca zamieszkania studenta.
 • Ekologia populacji - badania nad populacjami rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków roślin.
 • Krótko i długoterminowe zmiany we florze, zbiorowiskach roślinnych i szacie roślinnej obiektów chronionych.
 • Waloryzacja przyrodnicza terenu.

Ekologia i Ochrona Środowiska:

 • Kumulacja węgla przez ramienice.
 • Interakcje między osoką aloesowatą a pleustofitami
 • Międzypopulacyjne zróżnicowanie rzęsy drobnej
 • Struktura i zmiany zespołu makrofitów zanurzonych zbiorników wodnych.
 • Ocena zdolności sorpcyjnych i buforowych gleb Niziny Południowopodlaskiej
 • Strategie życiowe mięczaków w różnych typach ekosystemów słodkowodnych Polski.
 • Ewolucja jajożyworodności u mięczaków.
 • Interakcje pasożyt - żywiciel u ślimaków słodkowodnych.
 • Występowanie i rola mięczaków wodnych w różnych środowiskach.
 • Odsypy muszlowe sublitoralu a malakofauna zbiornika.
 • Odrębność limnologiczna starorzeczy Bugu. 
 • Wybiórczość miejsc gniazdowania bociana białego Ciconia ciconia
 • Strategie żerowania ptaków drapieżnych Falconiformes 
 • Interakcje u ptaków krukowatych Corvidae
 • Czynniki kształtujące jakość środowiska abiotycznego i biotycznego.

Fizjologia Zwierząt:

Badania dotyczą wpływu naturalnych oraz antropogenicznych czynników środowiska na organizm ryb słodkowodnych, m.in.:

 • Wpływu temperatury i metali ciężkich na przebieg i tempo rozwoju zarodkowego ryb oraz powstawanie anomalii rozwojowych.
 • Wpływu temperatury i metali ciężkich na przebieg rozwoju larwalnego i tempo wzrostu ryb.
 • Wpływu różnych czynników (żywienie, zanieczyszczenie wody, stres, patogeny, anestetyki) na parametry hematologiczne i układ krwiotwórczy ryb.

Edukacja Biologiczna i Ochrony Przyrody:

 • Edukacja środowiskowa
 • Edukacja przyrodniczo-leśna na przykładzie wybranych nadleśnictw.
 • Wartość środowiska przyrodniczego w świadomości młodzieży szkolnej i studenckiej w aspekcie różnych profili kształcenia.
 • Świadomość ekologiczna mieszkańców wsi na określonym terenie.
 • Nieformalna działalność edukacyjna społeczeństwa w mediach informacyjnych.
 • Ruch agroturystyczny a edukacja środowiskowa społeczeństwa.
 • Ocena efektów pracy organizacji proekologicznych w szkołach na wybranym terenie.
 • Ocena inicjatyw prośrodowiskowych w gminach na wybranym terenie.
 • Metodyka nauczania treści przyrodniczych
 • Tematyka bioetyczna w programach i podręcznikach szkolnych.
 • Bioróżnorodność w programach i podręcznikach do przyrody i biologii.
 • Rozwiązania metodyczne zajęć z zakresu edukacji środowiskowej w szkołach na wybranym terenie.
 • Wykorzystanie otoczenia przyrodniczego szkoły i szkolnych ogrodów dydaktycznych na zajęciach przyrody i biologii.

 

Mikrobiologia:

 • Fenotypowe i genotypowe cechy zjadliwości pałeczek Escherichia coli wyizolowanych od osób z zakażeniami układu moczowego.
 • Identyfikacja metodą PCR multipleks czynników zjadliwości Escherichia coli oraz ocena ich roli w tworzeniu biofilmu.
 • Identyfikacja metodą PCR fimbrii typu 1 u pałeczek Escherichia coli oraz ocena ich wpływu na tworzenie biofilmu.
 • Ocena czynników zjadliwości ziarniaków z rodzaju Staphylococcus wyizolowanych z mleka od krów.
 • Ocena zdolności wytwarzania biofilmu przez ziarniaki z rodzaju Staphylococcus wyizolowane z mleka od krów.
 • Wrażliwość na antybiotyki szczepów z rodzaju Staphylococcus wyizolowanych z mleka od krów.
 • Pałeczki z rodzaju Klebsiella jako czynnik etiologiczny zakażeń oraz ich wrażliwość na antybiotyki.
 • Czynniki etiologiczne zakażeń narządów oraz ich wrażliwość na antybiotyki.
 • Czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego oraz ich wrażliwość na antybiotyki i chemioterapeutyki.