INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Tytuły prac magisterskich, wynikające z indywidualnych zainteresowań, mogą zaproponować studenci, o ile mieszczą się w zakresie kompetencji pracowników jednostki.

Biochemia i Biologia Molekularna:

Zespół: dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni, dr hab. Hubert Sytykiewicz, prof.uczelni, dr hab. Sylwia Goławska, prof.uczelni, dr hab. Iwona Łukasik, prof.uczelni, dr hab. Iwona Sprawka, prof.uczelni, dr Paweł Czerniewicz

 • Wartości odżywczej kiełków słonecznika produkowanych w różnych warunkach oświetlenia w celu optymalizacji produkcji kiełków słonecznika . 
 • Biochemiczne interakcje środowiskowe.
 • Znaczenie nagromadzania i metabolizmu związków azotowych (aminokwasy, aminy) w biochemicznych interakcjach środowiskowych.
 • Udział substancji powierzchniowych roślin w biochemicznych interakcjach środowiskowych.
 • Molekularne podłoże interakcji środowiskowych.
 • Regulacja ekspresji genów w roślinach modelowych w warunkach stresu biotycznego i abiotycznego
 • Biochemiczne podstawy allelopatii.
 • Aktywność biologiczna związków naturalnych pochodzenia roślinnego.
 • Diagnostyka molekularna patogenów transmitowanych przez kleszcze
 • Profilowanie ekspresji genów mikroRNA w tkankach roślinnych

Fizjologia Roślin i Genetyka:

Zespół: dr hab. Joanna Mitrus, prof. uczelni, dr Henryk Dębski, dr Józef Klocek

 • Aspekty genetyczne układów grupowych krwi AB0 i Rh.
 • Genetyczna analiza rodowodów grup krwi w układzie AB0.
 • Genetyczne uwarunkowanie chorób nowotworowych człowieka.
 • Wpływ hormonów  roślinnych na wzrost i rozwój ziemniaka w kulturach in vitro
 • Wpływ związków humusowych i innych składników w pożywce na zawartość barwników fotosyntetycznych, związków fenolowych i kwasów tłuszczowych w roślinach rosnących w warunkach in vitro
 • Wpływ metali ciężkich na wzrost, zawartość barwników fotosyntetycznych i poziom flawonoidów w siewkach gryki zwyczajnej
 • Wpływ natężenia światła UV i zawartości ozonu w atmosferze na wzrost i poziom flawonoidów w kukurydzy i innych roślinach
 • Wpływ stresu osmotycznego na wzrost i zawartość niektórych biomolekuł w wybranych roślin 
 • Wpływ czynników abiotycznych na poziom wybranych metabolitów w warzywach oraz roślinach leczniczych i przyprawowych

Zoologia:

Zespół: dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni, prof. dr hab. Artur Goławski, dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni, dr Barbara Patoleta

 • Ekologia i faunistyka pająków
 • Ekologia i behawior ptaków
 • Ekologia lasów pierwotnych (Puszcza Białowieska)

Botanika:

Zespół: dr hab. Paweł Marciniuk, prof. uczelni, dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. uczelni, dr Grzegorz Łazarski

 • Szata roślinna Polski środkowowschodniej (flora i zbiorowiska roślinne). Teren badań może znajdować się blisko miejsca zamieszkania studenta.
 • Ekologia populacji - badania nad populacjami rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków roślin.
 • Krótko i długoterminowe zmiany we florze, zbiorowiskach roślinnych i szacie roślinnej obiektów chronionych.
 • Waloryzacja przyrodnicza terenu.

Ekologia i Ochrona Środowiska:

Zespół: dr hab. Elżbieta Królak, prof. uczelni, dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, prof. uczelni, dr hab. Beata Jakubik, dr Małgorzata Strzałek

 • Kumulacja węgla przez ramienice.
 • Interakcje między osoką aloesowatą a pleustofitami
 • Międzypopulacyjne zróżnicowanie rzęsy drobnej
 • Struktura i zmiany zespołu makrofitów zanurzonych zbiorników wodnych.
 • Ocena zdolności sorpcyjnych i buforowych gleb Niziny Południowopodlaskiej
 • Strategie życiowe mięczaków w różnych typach ekosystemów słodkowodnych Polski.
 • Ewolucja jajożyworodności u mięczaków.
 • Interakcje pasożyt - żywiciel u ślimaków słodkowodnych.
 • Występowanie i rola mięczaków wodnych w różnych środowiskach.
 • Odsypy muszlowe sublitoralu a malakofauna zbiornika.
 • Odrębność limnologiczna starorzeczy Bugu. 
 • Wybiórczość miejsc gniazdowania bociana białego Ciconia ciconia
 • Strategie żerowania ptaków drapieżnych Falconiformes 
 • Interakcje u ptaków krukowatych Corvidae
 • Czynniki kształtujące jakość środowiska abiotycznego i biotycznego.

Fizjologia Zwierząt:

Zespół: prof. dr hab. Małgorzata Witeska, Zespół: dr hab. Elżbieta Kondera, prof. uczelni, dr hab. Katarzyna Ługowska, prof. uczelni

 • Wpływ różnych czynników (żywienie, zanieczyszczenia wody, stres, patogeny, farmaceutyki) na parametry hematologiczne, biochemiczne i układ krwiotwórczy ryb
 • Wpływ różnych czynników (zanieczyszczenia wody, farmaceutyki, temperatura, odczyn) na rozwój zarodkowy i larwalny ryb

Mikrobiologia:

Zespół: dr hab. Barbara Kot, prof. uczelni, dr Małgorzata Piechota, dr Aneta Frankowska-Maciejewska

 • Ocena potencjalnej zjadliwości pałeczek Klebsiella pneumoniae w oparciu o metodę PCR.
 • Ocena aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwbiofilmowej fitozwiązków wobec metycylinoopornych Staphylococcus aureus (MRSA).
 • Wpływ fitozwiązków na adhezję metycylinoopornych Staphylococcus aureus do białek macierzy zewnątrzkomórkowej.
 • Wytwarzanie czynników wirulencji przez metycylinooporne Staphylococcus aureus w obecności wybranych fitozwiązków.