INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Nasza oferta kierunków studiów Oferta studiów podyplomowych

Aktualności

 

tel. 25 643 1232

 

SKŁAD OSOBOWY

Kierownik:prof. dr hab. Marcin Horbowicz,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www

członek Editorial Board czasopisma "Acta Physiologiae Plantarum"

członek Editorial Advisory Board czasopisma “Journal of Horticultural Research”

www.horbowicz.pl

 

dr hab. Jolanta Marciniuk prof. nzw –  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Joanna Mitrus  – adiunkt, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Henryk Dębski – adiunkt, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Józef Klocek – st. wykładowca, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Lidia Borkowska - st. wykładowca, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Danuta Koczkodaj – specjalista, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Roman Sikorski - specjalista, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownicy emerytowani:

dr hab. Zygmunt Głowacki prof. nzw - profesor emerytowany

dr hab. Marek Ciosek prof. nzw 

dr Halina Mioduszewska

dr Elżbieta Kielak

 

1 - PROFIL NAUKOWY JEDNOSTKI:                                                           PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW   


Badania procesów fizjologicznych i biologicznych  gryki zwyczajnej

(prof. dr hab. M. Horbowicz, dr H. Dębski; mgr D. Koczkodaj; mgr M. Szwed; mgr J. Sławianowska)

 • Rola jasmonianów w interakcji z innymi regulatorami wzrostu w biosyntezie i akumulacji antocyjanów, flawonoidów i innych związków fenolowych
 • Wpływ metali ciężkich na procesy fizjologiczne i akumulację tych metali, biosyntezę antocyjanów i innych flawonoidów w siewkach gryki zwyczajnej
 • Wpływ wybranych czynników na przemiany L-fenyloalaniny do 2-fenyloetyloaminy i innych metabolitów
 • Badanie właściwości allelopatycznych i potencjału antyoksydacyjnego gryki zwyczajnej i tatarki

Zastosowanie hodowli roślin in vitro do oceny wybranych procesów fizjologicznych i biochemicznych

(dr J. Klocek; dr W. Banaś)

 • Dynamika aktywności fitohormonów oraz przemiany metaboliczne w poszczególnych fazach rozwojowych niektórych roślin uprawnych z zastosowaniem kultur in vitro.
 • Badania dotyczące wpływu związkowe humusowych dodanych do pożywki  na zawartość barwników w roślinach różnych odmian ziemniaka. Analizy dotyczą takich związków jak: antocyjany, chlorofile a i b, karotenoidy i związki fenolowe, oraz parametrów wzrostu: długość roślin, liczba liści, długość i liczba korzeni. Badana jest także intensywność procesu tuberyzacji  (wytwarzania bulw) wyrażająca się szybkością i liczbą wytwarzanych bulw ziemniaka.
 • Inne badania dotyczą także wpływu  różnych czynników na zawartość kwasów tłuszczowych w roślinach ziemniaka i gryki.

Genetyka

(dr J. Mitrus; mgr D. Koczkodaj)

 • Badania nad mutagennością i toksycznością dodatków w żywności (E) na muszkę owocową Drosophila melanogaster
 • Genetyczne aspekty dziedziczenia grup krwi człowieka
 • Badania genetyczne ptaków: wykorzystanie specyficznych markerów mikrosatelitarnych do badań genetycznych populacji muchołówki małej Ficedula parva

1_Rosnące siewki gryki
2_Rosliny ziemniaka w kulturze in vitro
3_Fragment pokoju hodowlanego z rosnącymi roślinami in vitro

DYDAKTYKA - kursy:

obligatoryjne:

 • Fizjologia roślin
 • Podstawy genetyki 
 • Genetyka człowieka
 • Biologia komórki 
 • Organizacja laboratorium usługowego
 • Kultury in vitro w analityce
 • Kultury in vitro w biotechnologii
 • Pracownia dyplomowa  
 • Seminarium dyplomowe 

Kursy fakultatywne:

Wykorzystanie metody kultur tkankowych w praktyce biologicznej 

Wykłady monograficzne:

Gryka zwyczajna - fizjologia i biochemia dojrzewania nasion oraz znacznie prozdrowotne produktów z gryki 

Toksykologia i przemiany związków chemicznych w środowisku 

Przykładowa tematyka prac magisterskich realizowanych w jednostce:

Prace dotyczące biologii muszki owocowej Drosophila melanogaster  

 • Wpływ alginianu sodu dodanego do pożywki na niektóre cechy biologiczne muszki owocowej (Drosophila melanogaster)
 • Wpływ pektyny (E440) jako dodatku do pożywki hodowlanej na niektóre cechy biologiczne muszki owocowejDrosophila melanogaster
 • Kształtowanie się cech ilościowych Drosphila melanogaster pod wpływem dwóch stężeń skrobi ziemniaczanej
 • Wpływ beta-karotenu (barwnika E 160a) na plenność, liczebność, masę ciała oraz strukturę płci Drosophila melanogaster
 • Oddziaływanie różnych stężeń mączki chleba świętojańskiego na liczebność i masę ciała samic i samców, plenność samic oraz dziedziczenie płci D. melanogaster

Z zakresu genetyki człowieka:

 • Udział wybranych fenotypów układu Rh – DCCee i DccEE w populacji wielokrotnych krwiodawców
 • Analiza rodowodów grup krwi w układzie AB0. Wykrywanie metodą PCR translokacji t (11;14) w białaczce szpikowej (MCL)
 • Znaczenie badań serologicznych w rozpoznawaniu choroby hemolitycznej płodów i noworodków w populacji ludzkiej
 • Częstość wykrywania alloprzeciwciał odpornościowych w badaniach przedtransfuzyjnych

Z zakresu kultur in vitro:

 • Zawartość sumy związków fenolowych w roślinach ziemniaka rosnących w kulturach in vitro na pożywce z różną zawartością kwasu jasmonowego
 • Wpływ kwasu salicylowego nakroplonego na rośliny na wzrost, rozwój i zawartość kwasów tłuszczowych w roślinach ziemniaka hodowanych w kulturach in vitro
 • Wpływ kwasu jasmonowego nakroplonego na rośliny na wzrost rozwój i zawartość kwasów tłuszczowych w roślinach ziemniaka rosnących w kulturach in vitro
 • Wpływ kwasu kawowego, p-kumarowegona, cynamonowego nawzrost i rozwój roślin ziemniaka w kulturach in vitro
 • Tuberyzacja u ziemniaka pod wpływem kwasu cynamonowego, p-kumarowego
 • Wpływ stresu chłodu na wzrost i rozwój ziemniaka w kulturach in vitro
 • Wpływ stresowych dawek kwasu jasmonowego na wzrost i tuberyzację ziemniaka w kulturach in vitro
 • Wpływ stresowych dawek kwasu jasmonowego na zawartość karotenoidów i sumy związków fenolowych w roślinach ziemniaka w kulturach in vitro
 • Wpływ cis-jasmonu na poziom antocyjanów w roślinach ziemniaka rosnących w kulturach in vitro
 • Wpływ cis-jasmonu na zawartość barwników asymilacyjnych w roślinach ziemniaka rosnących w kulturach in vitro
 • Wpływ cis-jasmonu i stężenia sacharozy w pożywce na zawartość barwników asymilacyjnych na poziom antocyjanów w roślinach ziemniaka rosnących w kulturach in vitro
 • Wpływ kwasu salicylowego i stężenia sacharozy w pożywce na zawartość barwników asymilacyjnych na poziom antocyjanów w roślinach ziemniaka rosnących w kulturach in vitro

Z zakresu fizjologii roślin:

 • Wpływ kwasu salicylowego i  Roundupu Ultra 360 L na zawartość antocyjanów w rzęsie wodnej
 • Wpływ aloksydymu i kwasu salicylowego na hodowlę korzeni Triticum vulgare c/v Alman (Pszenicy zwyczajnej)
 • Wpływ aloksydymu i kwasu salicylowego na hodowlę korzeni Zea mays c/v (kukurydza) Złota karłowa oraz na poziom poliamin
 • Wpływ niektórych hormonów roślinnych na procesy fizjologiczne i biochemiczne zachodzące w siewkach gryki zwyczajnej
 • Wpływ temperatury wegetacji na niektóre procesy fizjologiczne i biochemiczne w siewkach pomidorów
 • Wpływ temperatury wegetacji na niektóre procesy fizjologiczne i biochemiczne w siewkach cebuli zwyczajne 
 • Wpływ kadmu na akumulację antocyjanów w siewkach gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench
 • Wpływ ołowiu na wzrost siewek i aktywność peroksydazy u gryki zwyczjnej (Fagopyrum esculentum Moench)
 • Wpływ temperatury na kiełkowanie nasion, wzrost siewek oraz akumulację antocyjanów u pięciu odmian gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench)

 

 

2 - PROFIL BADAWCZY JEDNOSTKI

Badania obejmują zagadnienia zróżnicowania szaty roślinnej (flora i zbiorowiska roślinne) Podlasia i Mazowsza, jej przekształcenia antropogeniczne i jej problemy ochrony.

Grupują się one w czterech szeroko ujętych tematach realizowanych przez trzy zespoły badawcze:

 

Zróżnicowanie i dynamika zbiorowisk roślinnych  Niziny Mazowiecko-Podlaskiej:

 

(dr hab. M.Ciosek, dr L.Borkowska, dr G.Bzdon, dr B.Jastrzębska, dr J.Krechowski, dr K.Piórek, mgr inż. R.Sikorski, mgr inż. A.Trębicka)

 

Nizina  Mazowiecko-Podlaska należy do tych regionów kraju, które nie posiadają dotychczas opracowań monograficznych żadnej ważniejszej grupy zbiorowisk roślinnych. Znaczne zróżnicowanie geobotaniczne terenu sprawia, że nakładają się tu linie zasięgowe wielu z nich. Poznanie składu florystycznego, struktury i dynamiki fitocenoz pozwoli na:

 

 • Opracowanie zróżnicowania wewnętrznego oraz uwarunkowań siedliskowych wielu zbiorowisk roślinnych Polski Niżowej.
 • Wyjaśnienie niektórych zagadnień związanych z ich fitogeografią.

 

 • Określenie optymalnych zabiegów gospodarczych i ochronnych dla niektórych grup zbiorowisk.
 • Poznanie mechanizmów, przyczyn i skutków oddziaływania człowieka na szatę roślinną.
 • Na przykładzie wybranych zbiorowisk wyjaśnić relacje: neofit-neofityzm-zbiorowisko roślinne.

 

 • Waloryzacja przyrodnicza szaty roślinnej Polski środkowo-wschodniej.
 • Rozmieszczenie i ekologia chronionych i zagrożonych gatunków flory Polski. Do gatunków należały taksony z listy NATURA 2000:Adenephora lilifoliaCarlina onopordifolia, Cypripedium calceolus,  Liparis Loeselii,Pulsatilla patens, Rhododendron luteum.  Monitoring takich gatunków jak: Aruncus sylvestris, Beckmania eruciformis, Cimicifuga europaea, Galanthus nivalis, Iris sibirica, Linnaea borealis, Nigella damascena, Orobanche coerulescens, Polypodium vulgare, Scilla bifolia.
 • Wytypowanie i opracowanie dokumentacji przyrodniczej obiektów chronionych (rezerwaty, Obszary Chronionego Krajobrazu, Parki Krajobrazowe, Użytki Ekologiczne) na terenie makroregionu.

 


 

Zmiany we florze Niziny Mazowiecko-Podlaskiej pod wpływem antropopresji:

 

(dr K.Nowicka-Falkowska, dr P.Marciniuk, dr hab. J.Marciniuk, dr J.Krechowski, dr K.Piórek, dr L.Borkowska)

 

 • Działania z zakresu ochrony szaty roślinnej na różnych szczeblach organizacji – gatunkowym; fitocenotycznym i krajobrazowym.
 • Monitoring stanowisk zagrożonych gatunków roślin naczyniowych  (Trifolium rubens, Laserpitium latifolium, Aconitum variegatum, Anemone sylvestris, Potentilla rupestris i inne z ogólnopolskiej i lokalnych czerwonych list gatunków zagrożonych).

 


 

Taksonomia i ekologia roślin naczyniowych Polski ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów apomiktycznych:

 

(dr hab. J.Marciniuk, dr P.Marciniuk, dr L.Borkowska, mgr inż. A.Trębicka)

 

Duże kompleksy apomiktyczne takie jak: Taraxacum, Rubus i Hieracium wciąż są w Polsce zbadane w stopniu niewystarczającym. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju Taraxacum. Szacuje się, że w Polsce rośnie więcej niż 300 formalnie opisanych gatunków mniszków. Oprócz tego występuje szereg wyraźnie wyodrębniających się form morfologicznych nienależących do żadnego ze znanych gatunków. Niewielka część z nich, około 20 morfotypów funkcjonujących pod roboczymi nazwami, ma już w Europie wstępnie rozpoznane zasięgi. Pozostała, przytłaczająca większość tych form znana jest z pojedynczych stanowisk. Obecny stan wiedzy nie pozwala odpowiedzieć na pytanie czy formy te są tylko lokalnymi mutantami, czy też są to nieznane jeszcze taksony o szerszych zasięgach.

 

Podstawowymi celami badawczymi w/w tematu są:

 

 • uzupełnienia do Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce.
 • ustalenie liczby drobnych gatunków rodzaju Taraxacum występujących w Polsce, łącznie z taksonami nowymi dla nauki,
 • poznanie zasięgów geograficznych gatunków krytycznych głównie z rodzaju Taraxacum, a także rodzajów Rubus, Hieracium, Rosa, Crataegus i innych, poznanie biologii wybranych gatunków roślin klonalnych (rodzaj Carex, Cirsium i in.).  
 • badania nad ekologią i zróżnicowaniem syntaksonomicznym zbiorowisk roślinnych

 


 

Badania na rzecz regionu Mazowsza i Podlasia

 

Pracownicy Zakładu aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz ochrony przyrody Mazowsza i Podlasia. Opracowywaliśmy (lub byliśmy współautorami) dokumentację przyrodniczą następujących obiektów chronionych:

 

 • dwóch Parków Krajobrazowych naszego terenu: PK Podlaski Przełom Bugu i Nadbużański PK im. Teofila Lenartowicza.
 • siedmiu obszarów chronionego krajobrazu na terenie byłego woj. siedleckiego. Były to: Nadbużański OChK, Miński OChK, Łochowski OChK, Łukowski OChK, Nadwiślański OChK, Siedlecko–Węgrowski OChK, Radzyński OChK.
 • kilkudziesięciu dokumentacji przyrodniczych rezerwatów przyrody z terenów byłego woj. siedleckiego, bialskopodlaskiego, łomżyńskiego, ciechanowskiego.  
 • Złożyliśmy kilkadziesiąt nowych opracowań projektów terenów o wybitnych walorach przyrodniczych. Mogą one stać się kolejnymi rezerwatami przyrody.     

Nasze zaangażowanie w sprawy ochrony przyrody i środowiska przejawiało się udziałem w przeprowadzonej w latach 90, powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej gmin (PIP). Opracowaliśmy ponad 40 gmin z terenów byłego województwa siedleckiego i bialskopodlaskiego.

Nasze badania przyczyniły się m.in. do powstania takich ostoi roślinnych w Polsce jak: Przełom Bugu, Puszcza Biała, Ostoja Nadbużańska, Ostoja Chojnowska. Niektóre z obiektów znalazły się na liście Natura 2000: rezerwaty Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie (koło Wyszkowa) i Kantor Stary (koło Węgrowa), Bagna Orońskie (koło Maciejowic), Rogoźnica (koło Mrozów), Gołobórz (koło Siedlec).

Aktywnie uczestniczyliśmy w opracowaniu rozmieszczenia gatunków i siedlisk Natury 2000. Służyliśmy głosem doradczym prawie we wszystkich nadleśnictwach naszego regionu m.in. w Nadleśnictwach: Siedlce, Łochów, Łuków, Sarnaki, Radzyń Podlaski, Sokołów Podlaski, Garwolin, Mińsk Mazowiecki.

 

DYDAKTYKA - kursy:

obligatoryjne:

 • Botanika ogólna
 • Botanika systematyczna
 • Botanika systematyczna - zajęcia terenowe
 • Botanika z fizjologią roślin
 • Mikologia
 • Fitosocjologia
 • Dendrologia
 • Ekologia roślin
 • Ekosystemy leśne
 • Siedliska przyrodnicze
 • Ocena oddziaływań na środowisko
 • Krajoznawstwo
 • Krajobrazy Polski
 • Ochrona Przyrody
 • Podstawy farmakognozji
 • Rośliny lecznicze w żywieniu człowieka
 • Najciekawsze obiekty turystyczne Mazowsza i Podlasiu
 • Planowanie i zarządzanie obszarami chronionymi
 • Przyrodnicze podstawy programu „NATURA 2000”
 • Kształtowanie krajobrazui planowanie przestrzenne

fakultatywne:

 • Rośliny lecznicze
 • Szata roślinna Polski
 • Tajemnice kwiatów
 • Podstawy lichenologii
 • Metody czynnej ochrony szaty roślinnej Polski
 • Charakterystyka przyrodnicza regionów Polski

 


W pięciu zdaniach o moich badaniach

prof. dr hab. Bogumił Leszczyński

leszcz7

więcej

prof. dr hab. Małgorzata Witeska

Witeska1

więcej

dr Barbara Patoleta

Patoleta3

więcej

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 12 01

e-mail:biologia@uph.edu.pl