logo Swiss

„Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach jako partner Projektu  współpracuje z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, który jest liderem Projektu.


 

Umowa Partnerska nr KIK/25 – 1-3/UPH z dn. 02.01.2012r. pomiędzy Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach a Uniwersytetem Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach.

Termin realizacji: 2011 - 2017

Wartość dofinansowania całego projektu ( strona szwajcarska ) : 2 424 874 CHF, w tym dofinansowanie dla UPH 421 380 CHF


Zespół badawczy:

dr Marzena Stańska – koordynator, kierownik Biura Projektu KIK/25

dr Izabela Hajdamowicz

mgr Andreas Hirler

mgr Łukasz Nicewicz

mgr Martyna Pasik

oraz grupa wolontariuszy

 

Rozliczenia i sprawozdawczość:

mgr Agnieszka Guzek


 

Główne cele Projektu to:

Celem długofalowym projektu jest ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim.

  1. Stworzenie podstaw systemu monitoringu efektów programów rolnośrodowiskowych na różnorodność gatunkową różnych grup taksonomicznych (rośliny, pająki, prostoskrzydłe, ptaki) na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim;
  2. Ocena skuteczności różnych praktyk rolniczych oraz całych systemów produkcji rolnej w ochronie różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych;
  3. Transfer uzyskanej wiedzy do beneficjentów (rolnicy, samorządy terytorialne, doradcy rolnośrodowiskowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, itd.), mających wpływ lub/i zainteresowanych stanem środowiska na użytkach rolnych.

UPH jako jeden ze strategicznych Partnerów Projektu zajmuje się badaniem różnorodności gatunkowej pająków w cennych przyrodniczo siedliskach na użytkach rolnych w woj. lubelskim, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Analizujemy również wpływ zabiegów stosowanych w programach rolnośrodowiskowych oraz w różnych systemach produkcji rolnej na różnorodność pająków. Na podstawie uzyskanych wyników badań zostaną przygotowane zalecenia zmian w programach rolnośrodowiskowych umożliwiających  ochronę i zwiększanie różnorodności gatunkowej pająków oraz zostaną stworzone podstawy monitoringu pająków na terenach rolniczych.

 

Storna główna Projektu KIK/25: http://www.agropronatura.pl/

 

 

bbb

 

SwissContributionProgramme logo