INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Nasza oferta kierunków studiów Oferta studiów podyplomowych

Aktualności

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia (3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat)


Specjalności:

•    biologia z analityką

•    biologia – waloryzacja przyrodnicza

•    biologia eksperymentalna z biotechnologią

•    biologia z kulturą fizyczną

 

Studia II stopnia (2-letnie, uzyskany tytuł: magister)


Specjalności:

•    biologia z analityką

•    biologia środowiska z ekoturystyką

•    biologia eksperymentalna z biotechnologią

•    biologia – zarządzanie środowiskiem

 

OPIS SPECJALNOŚCI

 

Biologia z analityką – przygotowuje absolwentów do pracy z materiałem biologicznym w analitycznych i diagnostycznych laboratoriach: medycznych, weterynaryjnych, środowi­skowych, przemysłowych oraz w laboratoriach wykonujących analizy żywności, kosmetyków, farmaceutyków i analizy kryminalistyczne. Treści programowe to m.in.: hematologia, ana­lityka biochemiczna, toksykologia, diagnostyka mikrobiolo­giczna, metody badawcze w biologii molekularnej, techniki badawczo-pomiarowe w ochronie środowiska.

 

Biologia – waloryzacja przyrodnicza – przygotowuje absolwentów do przeprowadzania ocen jakości środowiska przyrodniczego (waloryzacji środowiska przyrodniczego), istotnej przy opracowywaniu strategii i planów ochrony, raportów i prognoz odziaływania inwestycji na środowisko, ekspertyz przyrodniczych i rolnośrodowiskowych. Specjalność przygotowuje do pracy w różnych instytucjach państwowych i samorządowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  Treści programowe to m.in.: bioróżnorodność, bioindykacyjne metody ochrony środowiska, siedliska przyrodnicze, ocena oddziaływania na środowisko, prawo i procedury w ochronie przyrody i środowiska.

 

Biologia eksperymentalna z biotechnologią - ukierunkowana jest na przygotowanie absolwentów do pracy w przemyśle biotechnologicznym, w laboratoriach analitycznych i  diagnostycznych. Zajęcia prowadzone na tej specjalności uczą wykonywania prac z użyciem materiału biolo­gicznego i obsługi aparatury analitycznej oraz przygotowują do prowadzenia badań terenowych w zakresie oceny jakości środowiska. Treści programowe to m.in.: zastosowanie kultur in vitro w biotechnologii, mikrobiologia przemysłowa, diagnostyka mikrobiologiczna i biochemiczna, mikroorganizmy w biotech­nologii, techniki molekularne w biologii eksperymentalnej, biotechnologia substancji biologicznie aktywnych, podstawy farmakognozji, zastosowanie biologii w medycynie, terenowe eksperymenty biologiczne.

 

Biologia środowiska z ekoturystyką – przygotowuje do podjęcia pracy w analitycznych i diagnostycznych laboratoriach środowiskowych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody (parki narodowe i krajobrazowe, regionalne dyrekcje ochrony środowiska), a tak­że w jednostkach samorządowych różnych szczebli. Treści programowe to m.in.: kształtowanie krajobrazu i planowanie przestrzenne, turystyka przyrodnicza, bioindykacyjne metody oceny środowiska, prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.

 

Biologia - zarządzanie środowiskiem – przygotowu­je absolwentów w zakresie biologicznych podstaw funkcjono­wania środowiska oraz administrowania i zarządzania nim. Umożliwia podjęcie pracy w jednostkach administracji  rządowej i samorządowej zajmu­jących się środowiskiem przyrodniczym oraz w różnych zakładach pra­cy, w charakterze specjalistów ochrony środowiska. Treści programowe to m.in.: polityka i prawo ochrony środowiska, techniki ochrony środowiska, ocena oddziaływań na środowi­sko, postępowanie administracyjne w ochronie środowiska, przyrodnicze podstawy programu NATURA 2000.

 

 


W pięciu zdaniach o moich badaniach

prof. dr hab. Bogumił Leszczyński

leszcz7

więcej

prof. dr hab. Małgorzata Witeska

Witeska1

więcej

dr Barbara Patoleta

Patoleta3

więcej

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 12 01

e-mail:biologia@uph.edu.pl