1. Przyczyny błędów w analizie śladowej.
 2. Metody analityczne wykorzystywane w ocenie próbek środowiskowych.
 3. Dlaczego w próbkach żywności/ wody normowane są azotany?
 4. Białko jako składnik żywności – co decyduje o jego jakości (wymienić główne aminokwasy egzogenne) . Metody analizy sumarycznej zawartości białek. Metody analizy jakości białek.
 5. Produkty spożywcze bogate w sacharydy proste i złożone (przykłady). Rola sacharydów
  w organizmie człowieka.
 6. Lipidy roślinne i zwierzęce: przykłady i metody analiz. Kwasy tłuszczowe nasycone
  i nienasycone. Analiza składu kwasów tłuszczowych przy pomocy chromatografii gazowej – główne etapy
 7. Przykłady współczesnych metod analiz składników mineralnych w produktach spożywczych.
 8. Różne typy interakcji miedzy organizmami w przyrodzie.
 9. Dynamika liczebności populacji.
 10. Zagrożenia dla środowiska na obszarach wiejskich.
 11. Zagadnienia przyswajane w trakcie studiów i ich powiązanie z tematem pracy, studiowana specjalnością i dalszym kierunkiem studiów
 12. Negatywne i pozytywne oddziaływanie roślin otoczenie (omówić na wybranym przykładzie)
 13. Substancje występujące w roślinach w tym substancje czynne roślin (omówić na wybranym przykładzie).
 14. Charakterystyka i cechy zjadliwości Staphylococcus aureus
 15. Przedstaw chorobotwórcze grupy pałeczek Escherichia coli
 16. Charakterystyka pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae
 17. Przedstaw chorobotwórcze dla człowieka gatunki z rodzaju Yersinia
 18. Charakterystyka i chorobotwórczość pałeczek z rodzaju Pseudomonas
 19. Podział mutacji ze względu na zasięg.
 20. Dziedziczenie grup krwi.
 21. Typy dziedziczenia: bezpośredni i pośredni.
 22. Mapowanie genów.
 23. Budowa chromsomu metafazowego.
 24. Podziały komórkowe: mitoza, mejoza.
 25. Choroby genetycznie determinowane.
 26. Typy dziedziczenia u człowieka.
 27. Determinacja płci u człowieka.
 28. Współdziałanie genów w kształtowaniu fenotypu.
 29. Podaj przykłady podstawowych i wtórnych składników chemicznych roślin. 
 30. Co to są surowce farmakognostyczne, podaj przykłady? 
 31. Podaj przykłady roślin stosowanych w terapii i kosmetyce o właściwościach: antyoksydacyjnych, przeciwzapalnych, przeciwdrobnoustrojowych. 
 32. Wymień postacie leków roślinnych.
 33. Udział bakterii  i grzybów w wywoływaniu chorób u ludzi i zwierząt .
 34. Wykorzystanie drobnoustrojów w procesach biotechnologicznych .
 35. Fenotypowe i genotypowe metody identyfikacji  i różnicowania drobnoustrojów.
 36. Odporność nieswoista i swoista.
 37. Antygeny i immunogenność.
 38. Struktura i funkcje immunoglobulin.
 39. Genetyka transplantacyjna a immunologia.
 40. Budowa i funkcje limfocytów T i B.
 41. Czynniki wpływające na różnorodność gatunkową zespołu.
 42. Przyczyny i formy degradacji gleb.
 43. Zasady oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
 44. Naturalne i antropogeniczne zakłócenia sukcesji w środowiskach wodnych.
 45. Struktura i działanie układu nerwowego.
 46. Omów przystosowania pasożytów do pasożytnictwa w zakresie budowy, rozrodu i zachowań oraz skutki pasożytnictwa dla żywiciela.
 47. Wykaż powiązania między roślinami i zwierzętami.
 48. Rośliny nago- i okrytozalążkowe.
 49. Sposoby rozmnażania się roślin i zwierząt.
 50. Komórka roślinna i zwierzęca – podobieństwa i różnice.