INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 • Główne plany budowy bezkręgowców i ich związek z trybem życia
 • Sposoby i narządy oddychania u bezkręgowców.
 • Morfologiczne i anatomiczne przystosowania do pasożytnictwa.
 • Klasyfikacja pasożytów ze względu na miejsce, czas, sposób rodzaj relacji z żywicielem.
 • Charakterystyka systemów rozrodczych u zwierząt
 • Rola konwencji waszyngtońskiej (CITES)  w ochronie zwierząt
 • Scharakteryzuj dwa rodzaje broni biologicznej.
 • Przedstaw schemat postępowania podczas ataku bioterrorystycznego.
 • Omów przekazywanie informacji w układzie nerwowym.
 • Do czego służą i jak działają receptory błonowe w komórkach?
 • Jakie są pozytywne efekty działania substancji pobudzających?
 • Czy włosy to dobry materiał biologiczny?
 • Skład i funkcje krwi.
 • Zmiany we krwi pod wpływem stresu.
 • Scharakteryzuj główne etapy procesu analitycznego oraz opisz rodzaje błędów analitycznych, a także precyzję i dokładność pomiaru
 • Omów jedną z klasycznych metod analizy ilościowej (miareczkowanie, analiza grawimetryczna)
 • Wymień głównych zanieczyszczenia organiczne w żywności i omów ogólnie metodę analizy przykładowego zanieczyszczenia. 
 • Opisz główne elementy i działanie współczesnych instrumentów analitycznych (chromatograf gazowy, lub chromatograf cieczowy, lub spektrofotometr) oraz możliwości jego wykorzystania w analizie pozostałości związków toksycznych w żywności
 • Zadania mikrobiologii sądowej oraz postępowanie w mikrobiologii sądowej.
 • Budowa komórki bakteryjnej.
 • Działanie czynników środowiskowych na drobnoustroje.
 • Mikrobom organizmu człowieka oraz jego znaczenie w dochodzeniu epidemiologicznym.
 • Metody molekularne wykorzystywane do wykrywania i różnicowania drobnoustrojów.
 • Jakie parametry gleby/wody  powinny być analizowane przy rozpatrywaniu próbek do celów dowodowych?
 • Jakie czynniki decydują o końcowych wynikach analizy próbki środowiskowej badanej  jako dowód w sprawie?
 • Czynniki wpływające na faunę zwłok.
 • Metody entomologiczne wykorzystywane do odtwarzania czasu zgonu zwłok „świeżych”.
 • Metody entomologiczne wykorzystywane do odtwarzania czasu zgonu zwłok „starych”.
 • Porównanie przebiegu sukcesji fauny na zwłokach pogrzebanych i niepogrzebanych.
 • Omówienie fauny zwłok zanurzonych w wodzie, spalonych, zmumifikowanych.
 • Charakterystyka wybranych rodzin muchówek nekrofilnych o dużym znaczeniu dla entomologii sądowej: Calliphoridae, Muscidae, Sarcophagidae, Drosophilidae, Phoridae, Fanniidae, Piophilidae.
 • Techniki izolacji DNA i RNA stosowane w laboratoriach  biologii molekularnej
 • Wykorzystanie enzymów restrykcyjnych w biologii sądowej. Analiza polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP); genetyczny odcisk palca (DNA fingerprinting).
 • Amplifikacja DNA za pomocą techniki PCR (łańcuchowa reakcja polimerazy) – zasada metody, etapy, składniki chemiczne reakcji. Modyfikacje klasycznej reakcji PCR. Analiza ekspresji genów techniką real-timeqRT-PCR, z wykorzystaniem krzywej standardowej i metody podwójnej delty.
 • Zastosowanie elektroforezy ( horyzontalnej, wertykalnej ) w analizach molekularnych
 • Sekwencjonowanie DNA: metoda chemicznej degradacji DNA, metoda terminacji łańcucha, pirosekwencjonowanie, sekwencjonowanie z wykorzystaniem mikromacierzy  DNA.
 • Pojęcia: genomika, proteomika, transkryptomika, metabolomika,  polimorfizm mini- i mikrosatelitarny DNA, polimorfizm pojedynczego nukleotydu ( SNP), banki/ bazy profili genetycznych.
 • Genomika –  organizacja genomu. Projekt poznania genomu ludzkiego. Genom jądrowy i mitochondrialny, analiza genu cytochromu b dla potrzeb genetyki sądowej.
 • Cytogenetyka – poziomy upakowania DNA w chromosomach. Chromosomowa teoria dziedziczenia Margana. Budowa chromosomu metafazowego, sposoby analizy chromosomów człowieka, morfologia chromosomów, zasada zapisu kariotypu.
 • Genetyczna determinacja płci u człowieka: heterogametyczność męska. Identyfikacja płci ze śladów biologicznych z wykorzystaniem genu AMELY (amelogeniny AMGXY).
 • Najważniejsze działy botaniki użyteczne w praktyce śledczej.
 • Podstawy anatomiczne dendrochronologii.
 • Budowa ściany komórkowej pyłku roślin okrytozalążkowych.
 • Charakterystyka najsilniej trujących gatunków polskiej flory zawierających alkaloidy tropanowe.
 • Klasy toksyczności grzybów.
 • Zakazy ustawowe dotyczące ochrony gatunkowej roślin.