INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Biochemia i Biologia Molekularna

 • Molekularne uwarunkowania oddziaływań środowiskowych
 • Molekularne podstawy allelopatii
 • Molekularne podstawy oddziaływań rośliny roślinożercy
 • Charakterystyka wybranych grup roślinnych ksenobiotyków
 • Metabolizm wtórny – definicja, bioróżnorodność strukturalna i znaczenie ekologiczne
 • Zadania szlaku kwasu szikimowego
 • Zadania szlaku aktywnego octanu
 • Biochemiczne adaptacje organizmów żywych do roślinnych ksenobiotyków
 • Diagnostyka molekularna oddziaływań środowiskowych pomiędzy żywymi organizmami
 • Molekularne aspekty bioinformatyki
 • Molekularne podłoże stresu oksydacyjnego
 • Mechanizmy generowania wolnych rodników tlenowych
 • Mechanizmy antyoksydacyjne
 • Antyoksydanty nieenzymatyczne
 • Antyoksydanty enzymatyczne

Fizjologia Roślin i Genetyka

 • Znaczenie wody w procesach fizjologicznych u roślin
 • Makroelementy w życiu roślin: ich pobieranie i rola (na przykładzie jednego z nich)
 • Mikroelementy w życiu roślin rola (na przykładzie jednego z nich)
 • Procesy oddechowe u roślin: etapy i produkty
 • Fitohormony – omówić ich rolę jednego z nich
 • Fitohormony związane z dojrzewaniem i starzeniem
 • Główne stresy abiotyczne: ich rodzaje i wpływ na roślinę
 • Metale ciężkie w środowisku i ich wpływ na procesy fizjologiczne roślin (na przykładzie jednego z nich)
 • Sposoby dziedziczenia cech u człowieka
 • Choroby genetycznie uwarunkowane – podział ze względu na zasięg mutacji
 • Czynniki teratogenne
 • Podział mutacji ze względu na ich zasięg
 • Dziedziczenie cytoplazmatyczne
 • Allele wielokrotne - dziedziczenie grup krwi
 • Na czym polega konflikt serologiczny

Zoologia

 • Techniki mikroskopowe w anatomii
 • Metody kraniometryczne u człowieka i zwierząt
 • Przyczyny powstawania zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym człowieka
 • Rozwój aparatu ruchu (stabilizująco-lokomocyjny)
 • Inwestycje w potomstwo i opieka nad młodymi u zwierząt
 • Charakterystyka sieciowych pająków naroślinnych
 • Budowa układu pokarmowego i związek z dietą u zwierząt
 • Znaczenie gatunków wskaźnikowych w praktycznej ochronie przyrody
 • Przejawy dymorfizmu płciowego
 • Synantropijne zwierzęta
 • Znaczenie martwego drewna w lasach
 • Migracje zwierząt
 • Dziuplaki pierwotne i wtórne
 • Budowa i funkcjonowanie bezkręgowców w różnych warunkach (wolnożyjące, osiadłe)
 • Czynniki limitujące zagęszczenia ptaków

Botanika

 • Porównanie roślin nagozalążkowych i okrytozalążkowych, dwuliściennych i jednoliściennych
 • Charakterystyka anatomiczna, morfologiczna i ekologiczna wybranych rodzin np. Ranunculaceae, Rosaceae, Asteraceae, Poaceae, itp.
 • Formy życiowe i rozprzestrzenianie się roślin
 • Klasyfikacja roślin synantropijnych. Przykłady ze swojego terenu
 • Charakterystyka zbiorowisk roślinnych z następujących grup systematycznych (zbiorowiska leśne i zaroślowe, zbiorowiska łąkowe, zbiorowiska muraw, zbiorowiska wodne i nadwodne, zbiorowiska synantropijne itp.)
 • Czynniki wpływające na różnorodność gatunkową fitocenoz
 • Przystosowanie się roślin do warunków środowiska
 • Synantropizacja i jej efekty na różnych poziomach organizacji szaty roślinnej
 • Monitoring i inne metody badawcze nad populacjami różnych gatunków
 • Różnorodność lasów w Polsce
 • Sukcesja biologiczna. Naturalne i antropogeniczne zakłócenia tego procesu
 • Ochrona przyrody w Polsce – problem lokalny czy globalny
 • Rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe na Nizinie Południowopodlaskiej (woj. mazowieckie, byłe województwo siedleckie itp.)
 • Główne założenia ochrony przyrody w programie NATURA 2000
 • Omów znane Ci obiekty chronione Dyrektywy Siedliskowej NATURA 2000 (woj. mazowieckie)

Edukacja Biologiczna i Ochrona Przyrody

 • Nauczyciel biologii – osobowość, przygotowanie przedmiotowo-pedagogiczne
 • Etyczne aspekty pracy nauczyciela biologii
 • Aktywność nauczyciela biologii w środowisku szkolnym i pozaszkolny
 • Problemy bioetyczne w nauczaniu biologii i ochrony środowiska
 • Projekty dydaktyczne z biologii i ich znaczenie w nauczaniu przedmiotu
 • Edukacja prozdrowotna na lekcjach biologii
 • Nauczyciel biologii wychowawcą. Problematyka lekcji wychowawczych i jej związki z nauczaniem biologii
 • Rozwój zainteresowań biologicznych z uwzględnieniem konkursów i olimpiad przedmiotowych
 • Znaczenie wiedzy biologicznej i potrzeba kształcenia biologiczno – środowiskowego
 • Przygotowanie uczniów do rozwiązywania problemów
 • Wykorzystanie przyrodniczych obiektów występujących w lokalnym środowisku w nauczaniu biologii
 • Przygotowanie uczniów do sprawdzianów zewnętrznych
 • Nauczyciel biologii na ścieżce awansu zawodowego
 • Motywacja i możliwości jej kształtowania
 • Wielcy dydaktycy i ich ponadczasowe myśli w odniesieniu do współczesnego kształcenia przyrodniczego

Ekologia i Ochrona Środowiska

 • Znaczenie pierwiastków biogennych w środowisku
 • Gospodarka wodno-ściekowa w świetle przepisów prawa w Polsce
 • Przyczyny, skutki i sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód powierzchniowych
 • Porównanie biocenoz rzek i jezior na tle czynników środowiskowych
 • Formy ochrony przyrody a działalność turystyczna
 • Skład gatunkowy i struktura przestrzenna makrofitów
 • Rola makrofitów w zbiornikach wodnych
 • Interakcje międzygatunkowe autotrofów wodnych
 • Czynniki wpływające na rozmieszczenie bentosu w rzekach
 • Znaczenie mięczaków w ekosystemach wodnych
 • Powiązanie mięczaków słodkowodnych z innymi organizmami
 • Strategie zdobywania pokarmu u kręgowców
 • Adaptacje ptaków drapieżnych
 • Specjaliści i oportuniści pokarmowi
 • Waloryzacja środowisk przyrodniczych

Fizjologia Zwierząt

 • Przebieg rozwoju zarodkowego ryb, różnice międzygatunkowe
 • Wpływ czynników środowiska na rozwój zarodkowy ryb
 • Przebieg rozwoju larwalnego ryb, różnice międzygatunkowe
 • Wpływ czynników środowiska na rozwój larwalny ryb
 • Sztucznie stymulowany rozród ryb, inkubacja i podchów larw
 • Zagrożenia dla ryb w środowisku naturalnym
 • Gatunki rzadkie i zagrożone ryb w Polsce oraz ich znaczenie
 • Wpływ odczynu wody na stadia młodociane ryb
 • Wpływ odczynu wody na ryby
 • Naturalne warunki środowiska wodnego i ich wpływ na ryby
 • Antropogeniczne zmiany w środowisku wodnym i ich wpływ na ryby
 • Ichtiofauna Polski
 • Znaczenie badań nad rozwojem różnych gatunków ryb
 • Ryby karpiowate w wodach Polski, występowanie, wymagania środowiskowe, zagrożenia
 • Wpływ odczynu wody na poziomie komórkowym

Mikrobiologia

 • Budowa bakterii
 • Cechy determinujące chorobotwórczość bakterii
 • Charakterystyka rodziny Enterobacteriacae
 • Bakteryjne czynniki etiologiczne zakażeń i zaburzeń pokarmowych u ludzi
 • Czynniki zjadliwości pałeczek Escherichia coli odpowiedzialnych za zakażenia układu moczowego
 • Charakterystyka rodzaju Staphylococcus
 • Choroby wywoływane przez Staphylococcus aureus i gronkowce koagulazo-ujemne
 • Toksyny wytwarzane przez gronkowce
 • Enzymy gronkowcowe
 • Charakterystyka pałeczek Pseudomonas aeruginosa
 • Mechanizmy lekooporności u bakterii
 • Biofilm bakteryjny – charakterystyka i udział w zakażeniach
 • Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na rozwój bakterii
 • Zastosowanie technik genetycznych do wykrywania i różnicowania drobnoustrojów chorobotwórczych
 • Flora fizjologiczna organizmu człowieka