INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Biologia nauczycielska

Po kilku latach przerwy wracamy w Instytucie Biologii do kształcenia nauczycieli

Zapraszamy na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz specjalność nauczycielską na studiach II stopnia

Absolwent kierunku Biologia nauczycielska po zakończeniu trzyletnich studiów I stopnia otrzymuje dyplom licencjacki. Posiada szeroką wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych: botaniki, zoologii, biochemii,  biologii  komórki, genetyki, mikrobiologii, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, immunologii, ochrony środowiska i ewolucjonizmu opartą na solidnych podstawach nauk ścisłych (matematyki, fizyki, chemii, statystyki i informatyki). Podczas studiów zdobywa szeroką wiedzę biologiczną oraz  teoretyczne i praktyczne umiejętności w posługiwaniu się całym wachlarzem technik laboratoryjnych i analitycznych oraz umiejętności związane z pracą w terenie

Absolwent studiów I stopnia legitymuje się znajomością językową na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym. Po ukończeniu studiów na kierunku Biologia nauczycielska absolwent jest przygotowany do pracy w szkole podstawowej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycielawydane w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej - Dz. U. z 2012 Nr 25, poz. 131
z późniejszymi zmianami).Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Istnieje możliwość uzyskania uprawnień do nauczania w szkole ponadpodstawowej po ukończeniu specjalności Biologia nauczycielska na studiach II stopnia.